Услуги

Домоуправител / помощник-домоуправител

Домоуправителя или помощник-домоуправителя има следните ангажименти:

 • да представлява сградата в режим на Етажна Собственост пред общински и държавни органи и институции;
 • да организира, съобразно законовите изисквания, общи събрания на Етажната Собственост;
 • да организира планирани или инцидентни ремонтни дейности;
 • да определя и следи за заплащане на дължимите такси към Етажната Собственост – режийни, електричество, поддръжка на асансьор, капиталови ремонти и др.;
 • да води Книгата на Собствениците (домовата книга) и др. изискуеми документи от ЗУЕС;
 • да следи за почистване и поддържане на общите части на сградата (стълбища, коридори, фоайе, етажни площадки, парапети, первази, врати, мазе, тавански помещения, входна дограма, прозорци и др.);
 • да следи за техническата поддръжка и почистване на асансьорите;
 • да следи за техническа поддръжка на общите инсталации (ВиК, електрическа, топлопреносна, газопреносна и т.н.);
 • да следи за изправността и поддръжката на домофонната система;
 • да определя график и следи за изпълнението му, за снегопочистване на прилежащите площи;
 • да организира изпълнението на решенията на Общото Събрание;
 • да следи за спазването на вътрешния ред в Етажната Собственост;
 • да съхранява документите и кореспонденцията на Етажната Собственост;
 • да изготвя годишния бюджет за управлението, поддържането и ползването на общите части на Етажната Собственост и годишния план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в сградата, както и отчети за изпълнението им;
 • да осъществява други правомощия, възложени му от Общото Събрание.

 

Заключване на входа с чип

Ограничаването на достъпа до Етажната Собственост е наш първостепенен ангажимент. Това допринася както за по-лесното поддържане на чистотата и вътрешния ред в сградата, така и за повишаване сигурността на имотите, като се ограничават възможностите за набези на крадци, амбулантни търговци и други външни лица. Същевременно електронните ключове (чипове) имат висока степен на надеждност, лесно се деактивират изгубени такива и се активират нови, при нужда. Лесно става ограничаването на достъпа до сградата на лица, които вече не живеят в нея, без да се налага смяната на патрони и стандартни ключове.
Системата за заключване е свързана със съществуващата домофонна инсталация и позволява дистанционно отключване за посетители.

 

Контрол на достъпа до асансьора с чип

Контрола на асансьорите с чип е изключително ефективен метод за редуциране на броя на некоректните обитатели, които имат непогасени задължения към Етажната Собственост. Чрез системата за контрол на асансьора се ограничава възможността за ползването му от лица със задължения към фондовете за управление и поддръжка на Етажната Собственост. Същевременно, въвеждането на системата ограничава значително излишните пътувания с ансансьора, от което пряко намалява сметката за изразходваното от него електричество. Не на последно място, ограничаването на ползването на асансьора с чип е ефективен метод за превенция на домашните кражби.

 

Електронен касиер

Електронен касиер е услуга, която в удобство за ползувателите, предоставя възможност за плащане на месечните такси към Етажната Собственост, посредством хилядите каси на EasyPay и FastPay, както в целия град, така и в цялата страна. Това е удобен начин на плащане за живущите в Етажната Собственост, а също така и за хора, пътуващи или отсъстващи дълго от града. Електронният касиер позволява и заплащането на дължимите такси чрез системата за Интернет разплащания ePay.bg. Неналичието на реален касиер във входа от една страна спестява разходите за неговото възнаграждение на Етажната Собственост, а от друга страна позволява на обитателите да заплащат в удобен за тях момент и на удобно за тях място таксите, без да се чувстват притеснявани в домовете си. Заплащането на таксите става по уникален абонатен номер, по същия начин, по който се плащат сметките за електричество, вода, фиксирани и мобилни телефони, интернет, кабелна телевизия и др.

 

Електронна домова книга

Нашият специализиран Интернет-базиран софтуер има ангажимента да поддържа цялата, определена от ЗУЕС информация, под формата на електронна Книга на Собствениците (домова книга). По този начин Етажната Собственост има гаранции за безупречност по отношение на ангажиментите си спрямо общинските и държавни органи. Информацията е достъпна (съгласно Закона) за всички собственици, посредством уникални пароли. При поискване от страна на властите, лесно и бързо може да се изведе и обобщи всяка необходима информация. Също така, съдържанието на Книгата на Собствениците служи за коректното определяне на месечните такси към всеки обект и плащанията за капиталови ремонти и др.

 

Електронна касова книга

Електронната касова книга е най-прозрачният и точен начин за следене на паричните потоци в Етажната Собственост. В нея се отбелязва всеки приход и разход, засягащи Етажната Собственост. Прозрачността и лесната отчетност са най-полезните предимства на електронната касова книга. Съгласно Закона, всеки обитател може да има достъп до информацията в нея, посредством уникална парола, за да следи пряко приходите и разходите на входа.

 

Видеонаблюдение на входа

Видеонаблюдението е важен елемент от налагането на правилата за вътрешен ред в Етажната Собственост, а също така допринася за превантивното ограничаване на посегателствата върху собствеността както на всеки обитател, така и общите активи на Етажната Собственост. Посредством 24-часовото видеонаблюдение освен превантивно ограничаване на нарушенията на вътрешния ред и Закона, лесно се разкриват извършени вандалства или кражби от апартаментите.

 

Юридически консултации

Нашите юристи са насочили усилията си в спецификата на управлението на Етажната Собственост и на казусите, които могат да възникват покрай това. Всеки нетрадиционен случай или възникнал непредвиден въпрос може да намери компетентен отговор с увереност, че е спазен Закона. Юристите ни имат за цел да се погрижат всички действия, от страна на УС на Етажната Собственост да са съобразени с действащото законодателство и да бъдат отстоявани в случай на оспорване от страна на външни лица, органи на властта или собственици в сградата.

 

Почистване на общите части

Съобразено с вашите изисквания и съгласно предварително утвърден график, наш сътрудник ще се грижи индивидуално за Вашия вход, като почиства периодично общите части. Ние се стараем да поддържаме висок стандарт и качество на почистването, като разчитаме на обитателите на Етажната Собственост както за обратна връзка, така и за опазване на чистотата в името на собствения им комфорт.

 

Принудително събиране на вземанията

Наша основна грижа е да повишим събираемостта на месечните такси във всяка една Етажна Собственост, с която имаме договорни отношения. Ние правим това, прилагайки мерките, допускани от действащото Законодателство, като се грижим за своевременното уведомяване на длъжниците, подаване на своевременна информация към общинските органи за да бъдат наложени съответните санкции, ограничаването на достъпа на некоректните платци до асансьорите, но не се ограничаваме с това. При случаи на затруднено събиране на дължимите плащания, нашите юристи ще се погрижат, от името на Етажната Собственост да заведат съответните съдебни процедури, които ще доведат до издаване на изпълнителен лист в полза на Етажната Собственост, чрез който казусите се предават на съдебни изпълнители. В някои случаи можем да прибегнем и до услугите на специализирани агенции за събиране на дългове, изцяло спазвайки българското законодателство. Не на последно място, грижата от наша страна за дължимите и просрочени плащания намалява поводите за вътрешна конфронтация между съседите в Етажната Собственост.

 

Застраховка на общите части

Застраховането на общите части е много важна стъпка, която може да спести на собствениците много средства и време. Застраховките покриват различни застрахователни казуси, като щети, причинени от природни бедствия, щети в следствие на злоумишлени действия, щети в следствие от аварии във вътрешните инсталации, гражданска отговорност на Етажната Собственост към обитатели и трети лица и др.